CtP a jeho využití v tiskárnách

1454

O technologii CtP jsme na stránkách Světa tisku napsali již mnoho článků. Zaměřovali jsme se jak na jednotlivá zařízení, tak i tiskové desky, které se pomocí CtP zpracovávají. Nyní se k této technologii vrátíme a podíváme se na její využití z pohledu vytíženosti CtP.

Již před několika lety se vedle klasických termálních a fotopolymerních tiskových desek pro CtP začalo stále více mluvit o technologiích bezprocesních. I když v počátcích této technologii příliš nenahrávala její vyšší cena, respektive vyšší cena samotných tiskových desek, pro řadu tiskáren mají bezprocesní technologie nesporné výhody a své opodstatnění. Právě na přednosti této technologie především pro menší tiskové provozy se nyní podrobněji zaměříme. Vysvětlíme si nejenom, co samotná bezprocesní technologie je, ale jaké skýtá výhody, jakož i nevýhody.

 


Zájem o bezprocesní desky se stále zvyšuje

 

Než se budeme zabývat možnostmi současných bezprocesních desek a jejich přednostmi, připomeňme si, že se v tomto ohledu můžeme setkat se dvěma zásadními vývojovými směry, které se od sebe zásadně odlišují, a právě desky pro oba směry bývají označované jako bezprocesní. První skupinu tvoří tiskové desky, které po vlastním osvitu již nevyžadují žádné další zpracování či úpravy. Takovéto desky mohou být hned upnuty do tiskového stroje a jsou často označovány za pravé bezprocesní tiskové desky. Ve skutečnosti však i tyto desky mnohdy vyžadují některou další úpravu, například v podobě finálního dočištění obrazu přímo v tiskovém stroji, po němž jsou odpadní částice odvedeny s prvními tiskovými archy nebo přímo odsávány. Druhou skupinu bezprocesních desek pak tvoří takové desky, které jsou v zahraničí často označovány jako chemistry-free, tzn. spíše desky bezchemické. Ani tyto desky totiž není nutné po jejich expozici vyvolávat v automatech, jako je tomu u konvenčních tiskových desek či u desek termálních a fotopolymerních. Na rozdíl od výše představené varianty desek však tyto další úpravu potřebují. Obvykle přitom jde o gumování nebo vymývání, tedy operace, jež se běžně provádějí v rámci vyvolávání desek. Výhodou u těchto systémů je především to, že tyto procesy jsou především rychlejší, jednodušší a méně nákladné než běžné postupy při vyvolávání. Jak si popíšeme dále, tyto systémy jsou díky svým technologickým postupům vhodné i pro provozy, které pracují s menšími objemy tiskových desek.

 


Zařízení pro gumování tiskových desek

 

Velkou zátěž při vyvolávání a přípravě tiskových desek totiž mohou tvořit nejenom náklady na samotné desky, ale také na chemii, která do celého procesu vstupuje. Často je nutné kalkulovat v oblasti zpracování desek také likvidaci odpadů, které při vyvolávání desek vznikají. Roční náklady na chemii u tiskáren nebývají příliš malé, navíc chemie má svoji omezenou životnost, a to jak počtem zpracovaných metrů tiskových desek, tak i dobou, po jakou je ve vyvolávacím automatu. K její výměně tak musí poměrně často přistupovat i tiskárna, která zpracovává jen malé množství desek a životnost vývojky by tak pro ní byla dostatečná. Při diskuzích o chemii a při počítání nákladů na její používání či recyklaci nesmíme zapomenout ani na další fakt, který je nutné do celkových nákladů započítat. Jedná se především o čas potřebný na údržbu vyvolávacího automatu. Aby bylo možné dosahovat standardizované kvality zpracování tiskových desek, je zapotřebí dodržovat technologickou kázeň a čistotu vyvolávacího automatu, proto jsou také nutné pravidelné čisticí cykly, znamenající pravidelné odstávky automatu. Nesmíme ani zapomínat na další vstupy, mezi nimiž můžeme jmenovat například spotřebovanou vodu (ta však u nás nebývá často zahrnována do kalkulací) a především elektrickou energii. Ta totiž bývá nezřídka využívána k ohřevu a udržování teploty lázně ve vyvolávacím automatu. Také musíme uvažovat o tom, že některé typy tiskových desek před vlastním vyvoláváním vyžadují tzv. předehřev (preheating), který je taktéž energeticky náročný. Jak je vidět, při klasickém zpracování CtP či konvenčních tiskových desek je nutné započítat do kalkulace celou řadu parametrů, které výsledné náklady rozpočítané na jednu tiskovou desku zvyšují. Nebývá přitom neobvyklé, že tyto náklady tiskárny ve svých kalkulacích nezahrnují, při konečném účtování však zjistíme, že částky potřebné na výše zmíněné chemikálie a vstupy mohou jít do statisíců, u větších tiskáren se pochopitelně mohou pohybovat podstatně výše. I u malých tiskáren, které zpracovávají omezené množství tiskových desek, mohou být tyto náklady nezanedbatelné.

 


Kvalitativně jsou bezprocesní tiskové desky plně strovnatelné

 

Proto se také řada tiskáren zaměřuje na bezprocesní technologii, či spíše v našem regionu technologii bezchemickou, kde většina těchto nákladů odpadá. Pro bezprocesní technologie totiž hovoří celá řada předností. Většinou není nutné investovat do nákladného vyvolávacího automatu a také náklady na chemii jsou prakticky minimální. K finálnímu dokončení chemistry-free tiskových desek totiž mnohdy stačí gumovací roztok, který je pro konzervaci desek používán i v ostatních výrobních postupech, nebo speciální roztok, jako je tomu například u desek :Amigo od společnosti Agfa. V obou případech však platí, že náklady na provoz přípravy tiskových desek se velmi snižují.

Často se hovoří o tom, pro jaký typ tiskáren je bezprocesní technologie výhodná. Jeden pohled naznačuje, že by tento typ desek mohl být vhodný především pro provozy s malým odběrem desek, kde může působit problémy životnost vývojky ve vyvolávacím automatu. V takovém případě je totiž bezprocesní technologie výhodnější i přes poněkud vyšší cenu tiskových desek pro tuto technologii. Jak se však v praxi ukazuje, bezprocesní tiskové desky jsou vhodné i pro větší tiskárny, a to jak z hlediska počtu zpracovaných tiskových desek, tak i formátu. Bezprocesní technologií v oblasti přípravy tiskových desek se totiž dnes vybavují jak akcidenční tiskárny pracující se stroji ve formátu B2, tak i tiskárny, které preferují u svých tiskových strojů formát B1.

 

Závěr

Jak se v poslední době ukazuje, nachází si bezprocesní technologie své nezastupitelné místo jak ve světových, tak i tuzemských tiskárnách. Odmyslíme-li si poněkud vyšší cenu samotných desek, zjistíme, že tato technologie má v konečném důsledku celou řadu předností a jejímu masovějšímu nasazení brání pouze již zmiňovaná vyšší pořizovací cena jednotlivých druhů desek. Jak jsme ale naznačili v tomto článku, vlastní cena desek nemusí být ve finále tím hlavním ukazatelem a při podrobné kalkulaci všech aspektů můžeme dojít k názoru, že celková cena při provozu bezprocesní technologie může být nižší než u klasické CtP desky.

 

Patrik Thoma