Ekonomický software pro polygrafii COSTka

564

Na trhu se nedávno objevila první a zatím jediná specializovaná aplikace pro výpočet, modelování a analýzu hodinových sazeb v tiskovém průmyslu – software COSTka společnosti Optimus Consult & Invest.

V současné době neexistuje žádné jiné SW řešení, které by umožňovalo operativně a velmi přesně vypočítávat, modelovat a analyzovat hodinové sazby, i když platí, že správně stanovené hodinové sazby jsou zásadním vstupem pro tak v současnosti důležité cenové kalkulace zakázek a současně také pro hodnocení ziskovosti středisek a zakázek. COSTka je jedinou aplikací, která umí stanovit skutečné náklady a ziskovost zakázek, protože vedle výrobních časů využívá i ­reál­né hodinové sazby. Jedná se o profesionální SW, který propojuje výrobní a ekonomická data a tím poskytuje ucelený reálný pohled na zakázky a střediska. COSTka je propojena s ekonomickým/účetním SW uživatele, což umožňuje operativně zjišťovat skutečnou výši nákladových hodinových sazeb, skutečnou nákladovost a přidanou hodnotu jednotlivých středisek. Navíc s pomocí potřebných dat o zakázkách převzatých z výroby nabízí poskytování informací o skutečných nákladech těchto zakázek a jejich ziskovosti, dále řadu controllingových reportů a podrobných analýz. Plné využití COSTky umožní provádět komplexní procesní řízení nákladů.

 

 

Základní principy

Software COSTka byl vytvořen jako aplikace Microsoft Access a je kompatibilní s verzemi Access 2007, 2010 a 2013. Jeho výhodou (kromě stabilního a dlouhodobě udržitelného prostředí) je i uživatelské ovládání podobné ovládání všeobecně známému z programů Microsoft Office.

Hlavním přínosem je však možnost propojení s prakticky libovolným ekonomickým softwarem. Vzhledem k povaze využívání softwaru COSTka je propojení nastaveno dávkově prostřednictvím standardních exportních souborů ve formátu xls. Pro plné propojení s COSTkou postačí exportní soubor s účetním deníkem za požadované období a exportní soubor s účetní osnovou. Import do COSTky probíhá ručně z definovaného úložiště souborů a uživatel může podle potřeby měnit parametry importu. S podrobnou strukturou rozpočtu nákladů je zároveň z účetnictví načtena i hodnota skutečných tržeb.

V případě, že tiskárna disponuje databází informací ze sběru produkčních dat k jednotlivým zakázkám, je možné obdobným způsobem propojit COSTku také s touto databází, což umožní plné využití podrobných vyhodnocovacích funkcí aplikace.

 


Grafické znázornění propojení výroby a ekonomiky pokrývané softwarem COSTka

 

Funkcionalita aplikace

Aplikace nabízí celkem čtyři základní funkce: aktivity a rozpočty, modely sazeb aktivit, controllingové reporty a analýzy zakázek, aktivit a rozpočtů. První dvě uvedené funkce prostřednictvím jednotlivých pracovních záložek, které jsou řazeny v přehledné posloupnosti, provedou uživatele napřed sestavením rozpočtu nákladů a posléze výpočtem hodinových sazeb. Rozpočet nákladů je přitom možné sestavovat pro libovolně zadané časové období. Pro stejné období je možné sestavit více pracovních variant rozpočtu nákladů. Jednotlivé rozpočty je možné kopírovat. Při zpracování různých variant je tak možné pouze editovat předchozí verzi a není nutné celý rozpočet nákladů znovu ručně zadávat. Stejně tak lze zkopírovat skutečný rozpočet předchozího období importovaný z účetního systému a použít jeho hodnoty jako výchozí pro zpracování plánu rozpočtu nákladů budoucího období. Ke každému rozpočtu nákladů je pak možné nastavit libovolný počet modelů pro výpočet hodinových sazeb, reflektujících jejich potřebné úpravy a změny. Tímto způsobem je možné snadno otestovat, jakého produktivního vytížení výrobní kapacity uvažované technologie je třeba dosáhnout, aby požadovaná hodinová sazba byla konkurenceschopná.

Další dvě funkce aplikace COSTka, tedy controllingové reporty a analýzy zakázek, aktivit a rozpočtů, jsou založeny právě na porovnávání různých rozpočtů a jejich modelů hodinových sazeb. Základním porovnáním plánovaného rozpočtu nákladů a tržeb se skutečným rozpočtem nákladů a skutečnými tržbami je získána rychlá informace, jak se proti původnímu předpokladu vyvíjí celková ziskovost produkce tiskárny. Současně je díky přehlednému reportu rovnou získána také informace, která skupina nákladů nárůst nebo pokles ziskovosti způsobila. Porovnáním správně zvolených modelů hodinových sazeb uživatel zase rychle získá přesnou informaci o skutečné přidané hodnotě jednotlivých výrobních aktivit nebo informaci, zda byly ve skutečnosti dosahovány obchodní hodinové sazby používané při kalkulaci zakázek. Podle toho potom může přistoupit k úpravě obchodních sazeb pro následující období.

 


Příklad tabulky vygenerované softwarem COSTka

 

Implementace a přizpůsobení procesů

Vzhledem k tomu, že COSTka je uživatelsky snadno ovladatelná aplikace MS Access na platformě Microsoft Office, sama o sobě nevyžaduje žádnou softwarovou implementaci. Je plně autonomní a s ekonomickými nebo produkčními softwary komunikuje prostřednictvím standardních exportních souborů. Pokud je MS Access na daném počítači nebo serveru instalován, může COSTka začít fungovat ihned po aktivaci licence. Velmi důležité ale je případné přizpůsobení struktury dat v ekonomických a produkčních systémech, ze kterých COSTka tato data čerpá. Uvedené přizpůsobení je nutné provést v zájmu zajištění základní kompatibility produkčních a ekonomických dat, která COSTka propojuje. Na úrovni ekonomického systému se jedná především o přizpůsobení struktury analytických účtů. Například jsou na samostatné účty vyčleněny náklady, které jsou kalkulovány přímo na zakázku a nevstupují do hodinových sazeb. Typicky se jedná o náklady na papír nebo kooperace. Dále je třeba zavést nebo přizpůsobit účtování nákladů na jednotlivá nákladová střediska. Zde je cílem zajistit shodu mezi výrobními aktivitami (středisky) zavedenými v produkčním systému a analytickém účetnictví. Rozsah přizpůsobení ekonomických a produkčních dat dále ve velké míře závisí na potřebách a požadavcích managementu každé tiskárny.

Přizpůsobení ekonomických a produkčních dat a souvisejících procesů v tiskárně je v případě zájmu zajišťováno konzultanty společnosti Optimus Consult & Invest jako součást dodávky softwaru COSTka. Jeho rozsah je ještě před dodáním licence dojednán na základě vstupní analýzy, kterou společnost Optimus provádí zdarma. Konzultantské služby je samozřejmě možné využívat i po ukončení implementace, ať už se jedná o metodická školení pro pracovníky tiskárny zapojené do systému nákladového controllingu, nebo o pravidelné vyhodnocování a interpretaci výstupních reportů a analýz COSTky. Prostřednictvím standardní smlouvy na údržbu mají tiskárny možnost si zajistit také bezplatný přístup k upgradu a updatu softwaru a samozřejmě také možnost zpracování individuálních úprav a doplňků. Už jen využití COSTky při stanovení hodinových sazeb výrobních středisek bude přínosem pro naprostou většinu tiskáren, ať již z pohledu komplexnosti, nebo na druhé straně z pohledu rychlosti.

Při plném využití se COSTka navíc stává silným manažerským nástrojem pro komplexní řízení nákladů a slouží také jako zdroj důležitých informací pro nastavení motivačního systému v rámci odměňování nebo hodnocení investic. Zkušenosti s používáním softwaru COSTka v praxi přineseme v některém z dalších čísel našeho časopisu, neboť už od počátku roku 2013 tento systém zavedla a využívá opavská Tiskárna Grafico. S ohledem na uvedené vlastnosti a přednosti softwaru COSTka společnosti Optimus je možné reálně předpokládat, že najde uplatnění v řadě tuzemských tiskáren.

 

Ivan Doležal