Heidelberg Image Control CPC 24

604

Systém spektrálního fotometrického měření Image Control (označovaný také jako CPC 24, resp. Image Control CPC 24), nabízený společností Heidelberg, představuje nástroj pro on-line měření kvality tisku na ofsetových tiskových strojích. Nejen kontrolní měrné proužky, ale celý vytištěný arch je nejprve změřen spektrofotometrem a získaná data jsou použita pro zpětné nastavení tiskového stroje.

Image Control nebyl zatím nainstalován v žádné tiskárně v České republice. Na Slovensku se systém používá již jeden a půl roku ve firmě Tlačiarne BB, spol. s r. o. v Banské Bystrici, půl roku ve společnosti Grafobal ve Skalici a tři měsíce ve Slovenské Grafii v Bratislavě. Za poznatky z používání systému Image Control v praxi jsme se vypravili do Banské Bystrice. Nejprve si však popišme celý systém podrobněji.


Jednotka systému Image Control a řídící pult jsou umístěny dva mezi dva tiskové stroje Heidelberg Speedmaster CD 102-5

Funkce Image Control
Systém Image Control zajišťuje spektrofotometrické měření tiskového obrazu v celé ploše tiskového archu, což znamená, že kontrolní měrné proužky jsou v mnoha případech nadbytečné. Image Control ovšem umožňuje i kombinované měření obrazu a kontrolních měrných proužků. Systém se vyznačuje jednoduchou obsluhou pomocí dotykové barevné obrazovky.
Kontrola kvality vybarvení probíhá na vyjmutém archu mimo tiskový stroj. Na základě zjištěných odchylek vůči předem definovaným referenčním hodnotám dostane obsluha automaticky doporučení, jak by se mělo nastavení stroje doladit. Po odsouhlasení tiskařem jsou řídící povely on-line předány tiskovému stroji, který pak doladí barevníkové zóny na všech tiskových jednotkách současně.
Systém Image Control může být propojen s tiskovým strojem on-line pomocí CP2000 Center nebo CPC 1-03/04. Image Control je kompatibilní s dalšími moduly systémů řízení tiskových strojů Heidelberg. Pomocí modulu Preset Link, který spojuje Image Control s Prepress Interface CIP3, se přebírají data z etapy digitální přípravy tisku a používají se pro nastavení tiskového stroje. Přitom je vytvořen digitální referenční arch, který umožňuje rychlejší seřízení. Modul Online Assistance nabízí modemové připojení k servisnímu a diagnostickému systému firmy Heidelberg a modul Memory Plus umožňuje rozšíření kapacity paměti pro několik tisíc opakujících se zakázek.
Při kontrole vyjmutého archu na pultu Image Control je tiskový obraz v celé ploše archu oskenován během 25 vteřin. Systém analyzuje arch formátu 70 x 100 cm ve 160 tisících měřených bodech. U každé barevníkové zóny se při tom porovnává až 5 tisíc měřených bodů s odpovídajícími hodnotami referenčního archu.
Přednosti oproti měření v kontrolních měrných proužcích jsou zřejmé. Pomocí Image Control se analyzuje až tisíckrát více dat, a tím se dosahuje precizního doladění a řízení barevníkových zón. Údaje z Image Control udávají, zda a jak je třeba korigovat vybarvení na příslušné tiskové jednotce. Doporučení pro doladění jsou po uvolnění obsluhou automaticky provedena.
Kontrola vybarvení je integrována do tiskového procesu. Systém kontroluje celý tiskový produkt, nejenom kontrolní měrné proužky. Image Control zajišťuje také zdokumentování dosažené kvality. Pomocí integrované barevné tiskárny mohou být vytištěny protokoly k zakázce, které mají funkci dokladu pro zákazníky. Tato data jsou volně k dispozici také přes otevřené rozhraní.
Při seřizování pomocí kontrolních měrných proužků slouží jako referenční data např. vlastní standardy, opakované zakázky, jednotlivá měření apod. Je také možný přímý vstup vlastních hodnot L*a*b a denzity od zákazníků. Při práci bez kontrolních měrných proužků jsou tyto referenční hodnoty získávány z opakovaných zakázek, celostránkových nátisků a nebo pomocí modulu Preset Link. V bázi dat o barvách mohou být uložena jako vlastní standardy individuální zákaznická specifika. Při přímém měření je možné také načtení speciální barvy. Dále je zde možnost pro samostatné použití naskenovat a definovat referenční data. Image Control je pak použije pro porovnání všech dalších tištěných archů. Image Control je díky dotykové barevné obrazovce z hlediska obsluhy komfortní a bezproblémový. Mohou být kontrolovány všechny formáty, používané na tiskových strojích Heidelberg.

Argumenty výrobce
Systém Image Control umožňuje automatickou analýzu obrazu v celé ploše archu jak pro barvy CMYK, tak i pro speciální barvy. Výrobce uvádí, že do jednoho systému Image Control je možné propojit až čtyři tiskové stroje Heidelberg. Image Control je schopen provádět měření při použití různých potiskovaných materiálů, formátů a tloušťky. Jako hlavní přednosti systému Image Color jsou uváděny zejména růst produktivity a pokles nákladů, úspora času při současném zlepšení výsledků, méně makulatury a reklamací. Rychlejší náběh do barvy a redukce použití kontrolních měrných proužků přináší úspory při přípravě stroje k tisku. Uvádí se, že za optimálních podmínek lze ušetřit v průměru 100 archů makulatury a jeden až dva seřizovací chody. Detailnější data vyžadují při seřizování stroje méně obtahů. Vyšší kvalita a preciznost jsou samozřejmě nejlepší cestou k omezení reklamací.


Jednotka Image Control při kontrole archu

Image Control jako součást modulárních řešení
Výrobní proces v tiskárnách se stává stále komplexnějším a náročnějším. Existuje různorodost zakázek a konečný produkt musí vyhovovat požadavkům trhu. Filozofií dodavatele je proto modulárně použitelný koncept workflow se zabudovaným systémem Image Control. Z digitální přípravy tisku jsou data vyhovující standardu CIP3 v Print Production Format (PPF) předávána on-line na Prepress Interface, který je rozhraním mezi přípravou tisku, tiskem a dokončováním. Tiskový stroj dostává data pro přednastavení barev a registrů. Pro kolorimetrický systém Image Control jsou připravena referenční data vybarvení. Referenční hodnoty vybarvení obdrží Image Control od Prepress Interface prostřednictvím modulu Preset Link.
Modul Preset Link umožňuje propojení na digitální přípravu tisku, čímž je dosaženo jednotného workflow od přípravy přes Prepress Interface CIP3 až po Image Control. Informace jsou přitom přejímány přímo z digitální přípravy tisku jako pomocná data pro seřízení. Vytváří se digitální OK arch. Při měření prvního kontrolního archu je provedeno komplexní porovnání stavových a referenčních hodnot. Jakmile operátor odsouhlasí doporučení systému, proběhne ve stroji současně doladění všech tiskových jednotek, což významně redukuje počet kroků potřebných k dosažení hodnot OK archu. Použití systému Image Control může být zajímavé nejen pro akcidenční tisk, ale i pro potisk obalových materiálů a etiket.

Tlačiarne BB
Efektivnost nasazení určité technologie musí být posuzována v kontextu konkrétního výrobního prostředí dané tiskárny. Banskobystrická společnost Tlačiarne BB disponuje v současné době pěti tiskovými stroji Heidelberg ve formátu B1 v celkovém rozsahu 26 tiskových jednotek a přípravou tisku s technologií CtP Creo Scitex Trendsetter 3244+. Odpovídající kapacita v knihařském a dokončovacím zpracování je tvořena mj. dvěma linkami Kolbus. Avšak nebylo tomu tak vždycky. “Vypracovali jsme se z podniku, který měl v roce 1990 nulový export. Podíl exportu knih nyní dosahuje téměř 70 %,” uvedl ing. Ivan Kamas, technický ředitel společnosti.
Tradice banskobystrické tiskárny sahá daleko do minulosti, ale její rychlý rozvoj začal až po manažerské privatizaci firmy na počátku 90. let. Před tím byla závodem, který působil jako součást Tlačiarní SNP Martin. V Banské Bystrici se v té době tisklo pouze pro československý trh. Významné místo v produkci závodu zaujímaly etikety. Dříve se jednalo o standardní etikety na konzervy, minerálky, sýry apod., postupně však tiskárna přešla na výrobu vysoce zušlechtěných etiket. Velký objem produkce nyní tvoří také pivní etikety. Nejvýznamnějším polygrafickým produktem společnosti Tlačiarne BB jsou ale knihy. Firma se specializuje na nižší a střední náklady v různých jazykových mutacích. Velkou zakázkou z poslední doby byla např. výpravná encyklopedie Zvíře, známá i na českém knižním trhu, která se tiskla v šesti jazykových mutacích.

Pětkrát Heidelberg
První pětibarvový tiskový stroj Heidelberg Speedmaster CD 102 s lakovacím agregátem si pořídila tiskárna v roce 1993. O dva roky později byl nainstalován šestibarvový Speedmaster SM 102 SP s obracecím zařízením 1 + 5. Postupně přibyly další tři tiskové stroje Heidelberg Speedmaster, všechny pětibarvové CD 102, z toho předposlední v roce 2001 a poslední, pátý tiskový stroj, byl uveden do provozu v roce 2002. Nejnovější dva tiskové stroje jsou chlazeny vodou.
S prvním strojem tiskárna koupila v roce 1993 zařízení CPC 2, s jehož pomocí se provádělo denzitometrické měření. V té době bylo již vyvinuté i zařízení CPC 2S pro spektrální měření. S pořízením druhého tiskového stroje v roce 1995 bylo původní zařízení CPC 2 nahrazeno novějším CPC 2S. Doposud je tiskárna BB využívá ve spojení se třemi staršími stroji, které jsou umístěny v jedné výrobní hale.

Image Control v praxi
Nejnovější dva tiskové stroje Heidelberg Speedmaster CD 102-5 jsou umístěny samostatně v rekonstruovaných prostorách banskobystrické tiskárny. “Když jsme kupovali třetí stroj, byli jsme informování o vývoji zařízení na měření in-line přímo ve vykladači. Byla to ale příliš optimistická vize, která není doposud naplněna,” řekl ing. Kamas. Při koupi čtvrtého tiskového stroje v roce 2001 vsadili na zařízení Image Control CPC 24, které je na trhu. Jedná se vlastně o propracovanou a inovovanou verzi CPC 2S, s níž má tiskárna již dlouhodobé zkušenosti.
Praktické použití Image Control spočívá v tom, že se vytištěný arch, který vyhovuje zadání a s nímž je obsluha spokojena, označí jako OK arch. Kontrolní měrné proužky nejsou při těchto zakázkách zapotřebí a měřením obrazu v celé ploše se vlastně porovnávají archy mezi sebou.
Systém se tiskárně osvědčil při tisku pro velmi náročné zákazníky. Použití Image Control přispívá k vyšší kvalitě a systém navíc vyhotovuje protokol o tisku. Zákazníkovi se dá ex post prokázat, že celý náklad je vytištěn v požadované toleranci.
Měření a korekce formou zpětné vazby jsou při práci s Image Control dost rychlé, i když záleží hodně na obsluze, zda uvolní korekční zásah k provedení ve stroji, či nikoliv. Tiskař např. ví, že po výměně stohu se jedná o krátkodobou změnu hodnot. Kdyby odeslal hned korekci do stroje, systém by se mohl “rozkmitat”.
V tiskárně BB používají Image Control nejen při tisku etiket, ale na veškerou tiskovou produkci. Image Control může pracovat buď s kontrolními měrnými proužky, nebo s celou plochou. Volba režimu Image Control záleží na druhu zakázky. Plocha archu je rozdělená na zóny, které odpovídají jednotlivým barevníkovým zónám. Image Control může celou plochu integrovat nebo si obsluha může v ploše archu vybrat místo, které chce měřit a kontrolovat. Zvolené místo slouží jako referenční a vůči němu se archy kontrolují. Malé referenční plošky jsou důležité zejména při tisku etiket, u nichž např. loga musejí být kvalitně vybarvená v celém nákladu.


Jeden ze dvou stojů Speedmaster CD 102-5, k nimž je systém připojen

Efektivnost Image Control
“Polygrafický výrobce má šanci prosadit se na trhu pouze kvalitou. Nejenom jednorázovou, ale prokazovanou standardně,” říká ing. Kamas. Ve zvýšení kvality tisku vidí vedení banskobystrické společnosti Tlačiarne BB hlavní přínos systému Image Control. Protokol o tisku, který je vyhotoven systémem Image Control, není možné ničím nahradit. “Někteří nároční zákazníci zadají zakázku do tiskárny jen tehdy, můžeme-li jim v tomto vyhovět,” uvedl ing. Kamas.
Ne všechny zakázky se však v tiskárně zpracovávají pomocí systému Image Control. Jednak všechny zakázky nevyžadují tento náročný způsob spektrofotometrického měření obrazu v celé ploše archu, a navíc jsou na Image Control napojeny pouze dva nejnovější stroje.
Výrobce sice uvádí možnost připojení až čtyř tiskových strojů Heidelberg na jeden systém Image Control, ale podle zkušeností vedoucího ofsetu ing. Miroslava Brezňana se jedná víceméně o teoretickou možnost. Při tiskových výkonech strojů Speedmaster CD 102, které dosahují až 15 tisíc archů za hodinu, při nichž je nutné vyjmout arch, přenést jej k ovládacímu pultu Image Control, provést měření a odsouhlasit navržené korekce, by byla kapacita jednoho systému Image Control pro potřeby souběžného chodu čtyř tiskových strojů pravděpodobně nedostatečná. Během celé doby manipulace by mohlo proběhnout hodně výtisků, čímž by se efektivita nasazení systému snížila.
Zkušenost z provozu potvrzuje, že ovládací pult systému Image Control musí být v bezprostřední blízkosti vykladače. Umístění např. čtyř strojů vykladači k sobě by ve většině tiskáren narazilo na prostorové možnosti a znesnadňovalo by manipulaci s potištěným materiálem. V tiskárně BB umístili oba nové stroje vykladači k sobě a mezi nimi je nainstalován ovládací pult Image Control. Ing. Brezňan potvrzuje nevyhnutelnost kontroly tiskového produktu v průběhu tisku: “Čím je měření rychlejší a přesnější, tím lépe. Ruční denzitometry jsou rychlé, ale neposkytnou o archu komplexní informaci,” říká.

Image Control předčí svého předchůdce
Zásadní rozdíl mezi CPC 2S a CPC 24 spočívá v tom, že CPC 2S měří pouze z kontrolního proužku na okraji archu a z toho přijímá závěry o kvalitě v celé tiskové ploše, kdežto CPC 24 měří skutečně každý bod potištěné plochy. V Banské Bystrici je v provozu jak starší systém CPC 2S, tak i nový Image Control CPC 24. Tiskárna může tedy porovnávat obě zařízení. “Hlavní předností Image Control je rychlost a spolehlivost v provozních podmínkách,” uvedl ing. Brezňan. Zařízení, která obsahují náročnou optiku a elektroniku, jsou velmi citlivá vůči vlivům prostředí, v němž pracují. Image Control je vůči negativním vlivům prostředí odolnější. Zařízení je odlišně zkonstruováno, obsahuje totiž méně zrcadel a více světlovodů.
Obě zařízení umožňují jak denzitometrické, tak i spektrálně fotometrické měření. Oba systémy měří barvy CMYK i speciální barvy, což je velkou výhodou hlavně při tisku etiket. Poznatky z praxe ukazují, že systém Image Control umožnil zrychlit přípravu tisku. “Také díky Image Control a CtP jsme mohli až o 30 % zredukovat normativní časy přípravy tisku,” prohlásil ing. Brezňan.

Údržba systému
V tiskárně nezaznamenali žádné velké poruchy Image Control. Výrobce systému zdůrazňuje potřebu dodržovat zásady správné obsluhy a pravidelné údržby. Vzhledem k tomu, že se na tiskových strojích hodně používá poprašování, je nezbytné udržovat zařízení v čistotě. Kdyby se čištění zanedbalo, mohly by vzniknout problémy. Minimálně jedenkrát za měsíc se musí provádět kalibrace podle dodané kontrolní škály. Provozní problémy v tom smyslu, že by systém Image Control nespolehlivě měřil, nebo že by obsluha dostávala nesprávné údaje, se nevyskytly.
Starší zařízení CPC 2S je daleko citlivější, i když je umístěno v ochranném boxu. Stalo se, že kvůli prašnosti přestal systém CPC 2S pracovat. Image Control, který byl nainstalován v říjnu 2001, pracuje zatím spolehlivě. Pult Image Control není ukryt v boxu, je umístěn volně ve výrobní hale.
Orientace nejnovějšího tiskového stroje netradičně obslužnou stranou ke stěně byla zvolena proto, aby oba stroje stály vykladači k sobě. I starší systém CPC 2S je situován v geometrickém středu pracovní haly. “V případě nepromyšleného umístění by tiskař musel přejít s archem i desítky metrů a než se vlastní arch vyjme, přenese, změří, a než tiskař odsouhlasí systémem navrženou korekci, může se ve vykladači objevit i tisíc archů, které by mohly být nesprávně vybarveny,” vysvětluje ing. Brezňan.
Tlak zakázek nutí tiskárnu BB ke zvyšování směnnosti. Technický ředitel ing. Kamas i vedoucí ofsetu ing. Brezňan se shodují v tom, že systém Image Control zvyšuje produktivitu výroby a kvalitu tisku. “Odpovědnost obsluhy zůstává, ale tiskaři se již umí o Image Control ‚opřít’ a nejlepším tiskařům systém i nejvíce pomůže,” uzavírají představitelé společnosti Tlačiarne BB v Banské Bystrici své poznatky z praxe.

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný