Knižní vazba – řemeslo a umění

1757

Jedním ze základních předpokladů kvalitní vazby je její estetický vzhled. Pokusme se z tohoto pohledu poodhalit tvář individuálně pojaté rukodělné knižní vazby, postavené na řemesle s mnohasetletou tradicí.

Historická knižní vazba

Velmi zdlouhavé a náročné zhotovení rukopisné knihy předurčovalo její vysokou hodnotu, která se brzy projevila i v řemeslném provedení. Nejstarší dochované knižní vazby koptských křesťanů ze 4. století jsou velmi prosté, bez výzdoby. S prvním zdobením se setkáváme na byzantských vazbách, a již tehdejší knihvazačskou práci můžeme začlenit mezi užitá umění.

Celé období rukopisné knihy provází z velké části dekorativní zdobení, které po vynálezu knihtisku pokračuje souběžně s postupně přibývajícími prostými vazbami až do počátku 20. století. Charakter výzdoby vycházel z jednotlivých slohových období, způsob provedení určovala tehdejší znalost knihařských výzdobných technik. Zanedbatelný nebyl ani odlišný vývoj územních celků, rozdíl najdeme nejen mezi kontinenty, ale i uvnitř Evropy.

O výzdobě českých románských a gotických vazeb byla zmínka v předchozím článku věnovaném knihařským technikám (viz Svět tisku 10/2005). Vhodné je na tomto místě připomenout středověké vazby, zdobené řezbou a puncováním. Tato technika umožňovala volnější výtvarné pojednání desek, protože nebyla omezena používáním drahých nástrojů tlačené výzdoby – slepotisku a zlacení. Ty navíc pro své malé opotřebení přecházely z jedné generace na druhou, a tak např. gotická tlačítka najdeme i na vazbách z následujících období. Podobný posun pokračuje dodnes.

 


E. A. Poe: Havran – celopapírová vazba s otevřeným šitím, barvený japonský papír a řezba; D. Pavelková 2001

Rozšiřování knihtisku zlevnilo výrobu knih a ovlivnilo rozvoj technicky dokonalejších vazeb a rychlejších i levnějších postupů výzdoby. Slepotiskové renesanční vazby s usňovým pokryvem byly zdobeny válečkovými nástroji a plotnami, běžné je též zlacení, používané rovněž na vazbách pergamenových. Výzdoba se objevuje kromě plochy desek postupně i na hřbetu a záložkách. Kompozice byla přísně symetrická, rámová, dominantní nebo smíšená. Přední deska bývá mnohdy bohatší a dekorativnější než zadní, často na ní najdeme supralibros, iniciály majitele, vročení vazby, titulek a podobně. Zajímavým prvkem zůstalo nadále užívání spon a nárožnic.

Přibývající produkce knih přinesla v období baroka, rokoka a klasicismu používání netradičních, především textilních materiálů na pokryv desek (samet, brokát, hedvábí). Tehdejší běžné vazby jsou obvykle usňové se slepotiskovou výzdobou, kování se postupně vytrácí, někdy bývá nahrazeno tkanicemi. Na renesanční tradici navazují zlacené vazby, jež mají výraznou individuální povahu. Kromě rámové kompozice se setkáváme i s bohatým zlacením celé desky, používaly se vějířkové nebo krajkové motivy a podobně. Některé lidové modlitební knížky mívaly mosazný nebo z obyčejného plechu tepaný povrch desek, zdobený puncováním a doplněný o barevné kousky skla či kamínky.

Na přelomu 18. a 19. století se dočkal velkého rozšíření papírový pokryv. Použitý papír byl velmi hodnotný, dokonale klížený, někdy barvený již při výrobě nebo povrchově natíraný, škrobový, mramorovaný či katunový. Kvalitní řemeslné provedení a výborné vlastnosti materiálu zajistily těmto celopapírovým vazbám s volným hřbetem nebývale velkou odolnost proti poškození. V období romantických historizujících slohů pak dochází k postupnému úpadku knihvazačství jako uměleckého řemesla. Ve druhé polovině 19. století nastává uvnitř oboru výrazná diferenciace a dokonalá řemeslná práce je zatlačována do pozadí. Vývoj a rozšiřování strojů se stává předpokladem rozmachu nakladatelské vazby.

Nakladatelská vazba

V současné době představuje nejrozsáhlejší oblast knihařských prací. Technologicky je závislá na využívání strojů, podmiňujících zavedení zjednodušených nebo odlišných vazebných postupů. Jisté masovosti výroby je přizpůsobeno používání méně nákladných materiálů, papíru, plátna a nověji též syntetických vícevrstvých pokryvů nebo plastů. Účelem vazby nadále zůstává poskytnout textu a obrazu pevnou a relativně trvanlivou ochranu. Nejvýraznější posun nacházíme ale v možnostech výtvarného projevu, který s vysokou invencí a rafinovaností vytváří odborně školený grafik – designér. Proto pokud vůbec můžeme nakladatelské vazbě něco vytýkat, pak tedy nedostatky spíše technické než výtvarné, zatímco u řemeslné knižní vazby je tomu přesně naopak.

Užitková vazba

Přestože má charakter individuálního zpracování, pokrývá pouze běžný rozsah zakázkové produkce vazeb (viz Svět tisku 6/2005). Tato oblast je ve skutečnosti jakýmsi následníkem knihařského řemesla a současně doplňkem nakladatelské vazby. Cílem je poskytnout knize dostatečně pevnou ochranu, ale bez jakýchkoli požadavků na výzdobu nebo výtvarné zhodnocení. Dorost je zajišťován učebním oborem Knihař se zaměřením na ruční výrobu, nabízeným v rámci středního odborného školství.

 


Le Livre de Timbre Postale (autorská kniha) – polousňová vazba, autorský ruční papír, slepotisk; O. Vaněk 1989

Rukodělná knižní vazba

Patří někam mezi nakladatelskou a užitkovou vazbu, protože obsahuje prvky obou těchto poloh knihvazačství. Na druhé straně je zcela samostatnou oblastí, která knihařství ponechává původní charakter uměleckého řemesla.

Zabývat se na tomto místě hlouběji podstatou tzv. umělecké knižní vazby, o kterou v tomto případě ve skutečnosti jde, není možné. Základem kteréhokoli uměleckého řemesla je řemeslo samotné – jeho až artistní propracovanost, dovedená na pomyslný vrchol techniky práce. U knižní vazby nesmí být zapomenuto na prvotní ochrannou a užitkovou funkci. Konstrukce vazby předpokládá sjednocení s ostatními součástmi knihy. Knihař nevytváří zcela nové dílo, je pouze posledním z celé řady odborných profesí, jež se na knize podílejí. Vnímá a respektuje povahu zadání, tomu podřizuje volbu technologie, výběr materiálů i rozsah a charakter výtvarného řešení. Nerozděluje vazbu knihy na řemeslnou a uměleckou. Menší či větší míra umění užitého při tvorbě rukodělné knižní vazby totiž nemůže být a ani není kritériem pro hodnocení.

Současnost

Z uvedeného vyplývá, že požadavky na tvůrce umělecké knižní vazby zahrnují velmi široký rozsah dovedností, znalostí i vědomostí. Rukodělná knižní vazba není samostatným oborem, proto v tomto smyslu nemůže ignorovat vývoj typografie, knižní grafiky a ilustrace. Nutnou podmínkou je dále – velmi zjednodušeně – dobrá orientace v současném výtvarném umění a nových materiálech i vstřebávání dalších podnětů technologických. Učební obor knihař nestačí, určitým řešením je spolupráce s výtvarníkem, od kterého jsou ale vyžadovány širší znalosti, než mohl získal svým odborným vzděláním. Proto tato mož-nost dosud nebyla příliš využívána.

Příslibem do budoucna je skutečnost, že se v devadesátých letech 20. století stalo umění knihy (v širším rozsahu než jenom o řemesle) předmětem vysokoškolské výuky. Na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně je obor Papír a kniha, zaměřený na konceptuální tvorbu, spojenou (mimo jiné) s uměleckořemeslným knihařstvím. Institut pro umělecká média – výtvarná umění Ostravské univerzity nabízí předmět Kniha a papír. Přitom se zde hledají podmínky pro vytvoření tímto směrem orientovaného samostatného oboru. Rovněž Západočeská univerzita v Plzni se ve výuce zacílené na knižní kulturu zabývá, byť v omezené míře, rukodělnou knižní vazbou.

Nezařazená zůstala zmínka o autorské knize a knize-objektu. Pro obě tyto podoby knižního umění je společný odlišný tvůrčí záměr. Jsou svébytným uměleckým dílem, které sice v jedné rovině využívá standardních řemeslných principů, ale ty nejsou základním východiskem tvorby.

Závěr

Moderní knižní vazba se od třicátých let minulého století potýká s celou řadou problémů. V největší krizi se česká rukodělná knižní vazba ocitla v padesátých letech, k mírnému oživení přispěla výstava K66 v Prostějově (1966), která představila tvorbou čtyř knihařů to nejlepší, co u nás v té době existovalo. Zájemců o rukodělnou knižní vazbu přibývalo, ale kritický stav obor zažívá nadále. Aktivit je více, v pořadí XI. Trienále umělecké knižní vazby proběhlo v loňském roce v Brandýse nad Labem. Novým pořadatelem bylo Společenstvo českých knihařů, a přestože výstava vycházela z původních principů, mohli jsme si povšimnout nižší úrovně, dané maximální otevřeností všem, kteří se vazbě věnují. Cílem je patrně snaha pořádajícího občanského sdružení oslovit co nejvíce zájemců o tuto skomírající tvůrčí oblast umění. Nakolik zvolená cesta povede k udržení životaschopnosti umělecké knižní vazby, ukáže čas.

Pro Svět tisku připravil Oldřich Vaněk