Linka Bobst Masterflex + SPO 203-A Matic

1874

Rozsáhlé produktové portfolio švýcarské společnosti Bobst zahrnuje mj. flexotiskové stroje Masterflex 203-A Matic a vysekávací lisy SPO 203-A Matic Autoplaten. Flexotiskový i vysekávací stroj mohou být nainstalovány samostatně nebo i v lince. Modulární konstrukční řešení umožňuje výrobci sestavovat konfigurace, které nejlépe odpovídají potřebám výrobců obalů.

Příkladem stroje pro in-line potisk i výsek lepenkových obalů je linka složená ze tří tiskových jednotek Bobst Masterflex 203-A Matic a vysekávacího lisu Bobst SPO 203-A Matic, která byla v březnu 2005 uvedena do provozu ve společnosti Model Obaly v Opavě. Kromě nové linky provozuje opavská firma od září 2002 také flexotiskový stroj Masterflex 203-A Matic s pěti tiskovými jednotkami (o stroji a jeho využití v praxi jsme přinesli reportáž ve Světě tisku č. 01/2003).

 

Parametry tisku a výseku

Flexotiskový stroj Masterflex 203-A Matic je schopen potiskovat archy v maximálním formátu 2 032 x 1 270 mm, přičemž maximální tisková plocha má rozměr 2 032 x 1 200 mm. Minimální formát archu, který lze na stroji ještě potisknout, dosahuje 600 x 520 mm. Stroje Masterflex 203-A Matic jsou schopny tisknout rychlostí až 10 tisíc archů za hodinu. Pro firmy s příznivou skladbou zakázek nabízí výrobce jako opci zvýšení maximální rychlosti až na 12 000 archů v hodině. Přípustný rozsah tloušťky potiskovaných vlnitých lepenek se pohybuje od 0,75 do 9 mm. Pro hladkou lepenku uvádí výrobce tloušťku od 0,75 mm. Celková tloušťka flexotiskové formy včetně nosné podložky je 3 až 8 mm. Společnost Bobst nabízí konfigurace Masterflexu až s osmi tiskovými jednotkami, a to i při spojení flexotiskového stroje do linky s vysekávacím lisem.

 


Linka končí vykládacím zařízením Dynabreak

 

Technické parametry tiskových jednotek flexotiskového stroje Masterflex 203-A Matic jsou pochopitelně shodné jak pro stroj s pěti tiskovými jednotkami, tak i pro tři tiskové jednotky, jež jsou v Modelu Obaly v Opavě součástí linky s vysekávacím lisem SPO 203-A Matic. Spojení tisku a výseku v lince přináší určitou modifikaci výkonových parametrů. Jedno z omezení spočívá v maximální rychlosti, v níž nemůže vysekávací stroj samozřejmě soutěžit s tiskovým strojem. Výkon linky pro tisk a výsek je omezen produkční rychlostí vysekávacího stroje na 5 500 archů za hodinu. I zde nabízí výrobce jako opci pro firmy, které mají vhodnou strukturu zakázek, zvýšení rychlosti až na 6 250 archů/hod. Dolní parametr tloušťky zpracovávaných archů se v praxi pohybuje v závislosti na kvalitě lepenky okolo jednoho milimetru. Maximální formát výseku je 2 032 x 1 255 mm. Při práci na výsekovém lisu SPO ­203-A Matic Autoplaten se používají raznice s výsekovými planžetami o výšce 23,8 nebo 28,57 mm. Chytačový okraj archu je nastavitelný v rozsahu 15±3 mm. Výsekový lis vyvine sílu až 5,5 MN, resp. 550 tun. S formátovými a dalšími technickými parametry flexotiskového stroje Bobst Masterflex 203-A Matic a výsekového lisu SPO 203-A Matic Autoplaten jsou samozřejmě synchronizovány systémy pro naložení archů a vyložení produktů včetně automatické paletizace Dynaload, Dynabreak, Dynapack a Dynapal.

 

Poznatky z praxe

O zkušenostech z provozu nové linky Masterflex 203-A Matic + SPO 203-A Matic Autoplaten, a to i v porovnání se samostatným strojem Masterflex s pěti tiskovými jednotkami, jsme v opavské společnosti Model Obaly diskutovali s vedoucími manažery provozu vlnitých lepenek, panem Martinem Rafajem a panem Romanem Doležím. Pětibarvový stroj je ve firmě určen pro náročnější tisky. V konfiguraci s pěti tiskovými jednotkami může být poslední tisková jednotka použita k in-line lakování disperzním lakem nebo pro tisk speciální barvou. Ke zpracování jednodušších zakázek slouží Masterflex se třemi tiskovými jednotkami a výsekem v lince.

Tiskové jednotky pětibarvového Masterflexu a tři tiskové jednotky v lince s vysekávacím lisem SPO 203-A Matic Autoplaten jsou v principu velmi podobné a vycházejí samozřejmě ze shodné koncepce. Součástí každé tiskové jednotky je tiskový modul, který je tvořen formovým válcem, aniloxovým válcem a raklovou komorou. Pokud se tisková jednotka při zpracování konkrétní zakázky nevyužívá, je celý modul odstaven. Znovuzapojení modulu netrvá obsluze déle než jednu minutu. Aniloxové válce se vyměňují pomocí poloautomatizovaného systému s využitím zavážecích vozíků. Výměna rastrovaného dávkovacího válce pomocí transportního vozíku a zvedacího mechanismu zabere obsluze asi 10 minut. Využití principu raklové komory zajišťuje konstantní nanášení zvoleného množství barvy. Před každou tiskovou jednotkou je umístěn zásobník s barvou, odkud se pomocí agregátu dopravuje barva do barevnice. Tiskové věže mají samostatný pohon.

Zařízení na vyjímání archů, které je umístěno na obou konfiguracích před vykladačem, umožňuje tiskaři snadné vyjmutí archu, aby bylo možné provést vizuální kontrolu kvality tisku. Tím ovšem podobnost obou konfigurací končí. Zatímco pětibarvový Masterflex je vybaven automatizovaným systémem sledujícím kvalitu potisku, při obsluze tříbarvové konfigurace Masterflexu v lince určené k in-line zpracování jednodušších zakázek postačuje klasická kontrola prováděná tiskařem.

Na samostatném pětibarvovém Masterflexu slouží zařízení k vyjímání archů rovněž k automatickému vyřazení výtisku, jehož registrační značky při automatické kontrole, prováděné pomocí kamery umístěné za poslední tiskovou jednotkou, nevyhoví odsouhlasené toleranci. Nevyhovující archy se odkládají do zásobníku a neprocházejí do vykladače.

Rozdílnou výbavu samostatného tiskového stroje a tiskových jednotek v lince charakterizuje rovněž způsob mytí. Tiskové jednotky na pětibarvovém Masterflexu jsou vybaveny systémem automatického mytí a sušení štočků. Systém zahrnuje rovněž čištění a oplachování aniloxových válců pomocí soustavy kartáčů a trysek. Tiskové jednotky v lince s výsekovým strojem se myjí ručně.

 

Systémy řízení

Ovládání linky Masterflex 203-A Matic + SPO 203-A Matic je soustředěno a synchronizováno pomocí řídícího pultu výsekového stroje SPO. Samotná tisková část Masterflex má také svůj řídící pult, odkud tiskař ovládá nastavení parametrů týkajících se pouze tiskových jednotek, jako je např. nastavení přítlaků apod. Obsluha pětibarvového Masterflexu má ovšem k dispozici mnohem sofistikovanější systém ovládání stroje, který zahrnuje i dodatečné seřízení na příslušné tiskové jednotce za chodu stroje, pokud je např. zjištěna odchylka v soutisku. Seřízení tiskových značek lze regulovat změnami rychlosti jednotlivých tiskových modulů a udržet tak konstantní kvalitu tisku v průběhu celé zakázky. Tiskař stroj ovládá od centrálního pultu řízení a samostatné ovládací panely jsou umístěny i na každé tiskové jednotce. Systém řízení Matic pětibarvového flexotiskového stroje Masterflex 203-A může archivovat data až o pěti tisících zakázkách, což samozřejmě šetří čas při opakovaném zpracování zakázky.

 


Vysekávací stroj SPO 203-A Matic jako součást linky

 

Průchod archu

Průchod archu samostatným flexotiskovým strojem i linkou je řešen velmi podobně. Vzhledem k vyšší hmotnosti lepenky jsou jednotlivé moduly už na první pohled velmi robustní. Tiskový stroj má předřazen válečkový dopravník, který posunuje stoh do přednakladače, odkud se archy předávají pod nakládací aparát nakladače typu Easyloader. Transport archu se realizuje pomocí vakuového dopravníku. Mezi nakladačem a první tiskovou jednotkou je umístěno zařízení pro čištění archů. Zařízení nabízí výrobce v nadstandardu. Archy procházejí tiskovými jednotkami, z nichž každá je vybavena samostatným sušením. Další výkonné sušení je umístěno v prodlouženém vykladači. Sušicí agregáty jsou součástí nadstandardní výbavy. Provedení Masterflexu v Modelu Obaly Opava je jimi vybaveno, jelikož stroj je určen k potisku lepenkových obalů v nejvyšší kvalitě včetně eventuálního lakování. Vysekávání potištěných archů se provádí off-line ve výsekových strojích.

Průchod materiálu linkou Masterflex + SPO začíná velmi podobně jako u samostatného flexotiskového stroje. Pomocí válečkového dopravníku se stoh přesunuje do nakladače Dynaload. Po průchodu a potisku ve třech tiskových věžích Masterflex arch přechází do výsekového stroje SPO pomocí propojovacího přechodového modulu, který je vybaven pásovým dopravníkem.

Jako výstupní zařízení k vysekávacímu stroji SPO nabízí společnost Bobst moduly Dynabreak, Dynapack a Dynapal. Slouží k vylamování a oddělování výseků a dávkování produktů, eventuálně k jejich otáčení, prokládání a vykládání na paletu. Linka v Modelu Obaly končí vykládacím zařízením Dynabreak, jež má kromě separace výseků možnost provádět podélné i příčné dělení produktů.

 

Zvýšení výrobní kapacity

Nová linka se využívá podle stavu zakázek na dvě nebo tři směny. Celou linku obsluhují čtyři pracovníci. Kromě tiskaře na třech tiskových jednotkách Masterflexu a operátora výseku na SPO se na přísunu archů a odsunu produktů podílejí další dva zaměstnanci, jelikož linkou procházejí značné objemy materiálu.

Společnost Model Obaly v Opavě investovala do nové linky kvůli nárůstu kapacitních požadavků na potisk lepenkových obalových materiálů. Zvolená konfigurace vychází ze situace na trhu, která je charakteristická nepravidelností zakázek. Dalším důvodem investice byla snaha o zvýšení zastupitelnosti strojů a kapacit. Nová linka Bobst Masterflex 203-A Matic + SPO 203-A Matic spolu s dříve pořízeným flexotiskovým strojem Masterflex 203-A Matic vytváří ve firmě Model Obaly v Opavě dostatečnou kapacitu k pokrytí variabilních potřeb trhu v segmentu výroby lepenkových obalů.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise 2208>Svět tisku 1/2006.