Novinový flexotisk

1441

Flexotisk není při výrobě novin zatím příliš rozšířen. Původně převládající knihtisk byl nahrazen převážně ofsetem. Novinový flexotisk se ve větší míře omezuje prakticky pouze na tři hlavní trhy: Itálii, Anglii a USA. V Británii a Itálii využívají novinový flexotisk velcí vydavatelé novin, v USA tiskne noviny flexotiskem přibližně 40 menších vydavatelů. Odhaduje se, že podíl flexotisku na výrobě novin představuje celosvětově asi 4 %.

Nejvyšší podíl flexotisku na výrobě novin má Itálie, kde se okolo 27 % denního novinového nákladu tiskne na flexotiskových rotačkách. Dodavatelem novinových flexotiskových strojů pro italské tiskárny je společnost Cerutti. Největší novinový flexotiskový závod je ovšem v Londýně a rotačkami jej vybavila společnost KBA. V amerických novinových tiskárnách se prosazují flexotiskové rotačky z produkce společnosti MAN Roland.

 

Přednosti novinového flexotisku

Když pan Werner Gerza, generální ředitel společnosti NAPP Systems (Europe) z Oberurselu u Frankfurtu nad Mohanem prezentoval v Bratislavě v rozhovoru pro ST výhody novinového flexotisku, porovnával jej s ofsetovým tiskem novin především ve třech oblastech: ekonomické, kvalitativní a ekologické.

Ekonomická stránka hraje prvořadou roli zejména proto, že novinové rotačky jsou investičně nejnáročnějšími tiskovými stroji. Flexotiskové rotačky jsou přibližně o 10 % levnější než ofsetové kotoučové tiskové stroje. Investor může ušetřit kapitálové výdaje, neboť flexotiskové rotačky nejsou v porovnání s ofsetovými po mechanické stránce tak složité a jsou rovněž jednodušší z pohledu systému řízení. Snadnější ovládání se promítá do menších kvalifikačních nároků na obsluhu. Okolo stroje také pracuje celkově méně lidí a flexotiskové rotačky vykazují nižší nároky na údržbu.

 


Rotačky Cerutti využívají satelitní typ konstrukce

 

Každé tiskové místo na klasické novinové rotačce, která využívá ofsetovou techniku tisku, se skládá kromě tlakového, ofsetového a formového válce z mnoha dalších barevníkových a vlhčicích válců. Naproti tomu je konstrukce tiskového místa flexotiskové rotačky značně jednodušší a skládá se z tlakového, formového a aniloxového válce a z komorového systému s raklí. Výrazně nižší počet válců v tiskové jednotce s sebou nese menší energetickou náročnost a jednodušší řízení barevníku.

Flexotisk se vyznačuje stálou rovnováhou barvy. Tiskař má hned po několika málo otáčkách válců dobré a prodejné výtisky. Výhodou je rychlý náběh tisku po výměně stránkových mutací. Provozní náklady v ofsetovém tisku jsou v porovnání s flexotiskem pochopitelně vyšší o ceny ofsetových potahů a chemikálií, které se pojí s ofsetovým tiskem. Ve flexotisku navíc nejsou potřebné slepé netisknoucí formy.

V novinovém flexotisku se šetří velké množství papíru. Celková průměrná makulatura je u flexotisku asi 2 až 2,5 % nákladu, zatímco u ofsetu, kde dosažení rovnováhy barvy a vody zabere určitý čas, činí makulatura přibližně 6–7 %. Krátké rozjezdové časy jsou kromě ekonomických výhod také jednou z hlavních výrobních předností flexotisku při tisku novin.

 

Univerzální využití

Ekonomickou výhodou první kategorie je univerzálnější využití flexotiskové rotačky. Je obvyklé, že ofsetové novinové rotačky se stavějí jako jednoúčelové tiskové stroje využívané často pouze k tisku vybraného novinového titulu. Tisk novin se potom koncentruje do poměrně krátkého časového úseku ohraničeného uzávěrkou listu a expedičním plánem. Pokud tiskárna nepředtiskuje některé novinové složky v předstihu anebo nemá zakázky na tisk reklamních produktů novinového charakteru, lze dovodit, že novinový tiskový stroj po většinu dne vlastně stojí. Zájem zadavatelů reklamy o tisk reklamy na novinový papír přitom klesá, neboť vyžadují kvalitnější tiskovinu, na níž vynikne barevnost propagovaných výrobků.

Snad největší výhodou flexotiskové novinové rotačky v porovnání s ofsetovou je schopnost potiskovat širší škálu papírů. Flexotisková rotačka nemusí sloužit pouze pro potisk novinového papíru, ale také pro tisk na natírané nebo hlazené papíry s vysokým leskem, což je obrovská výhoda proti jednoúčelovým ofsetovým novinovým rotačkám. Flexotisk nevyžaduje sušení, barva ulpívá na povrchu, a proto se hodí i na natírané a hlazené papíry. Během směny, kdy se netisknou noviny, může být flexotisková rotačka využita k výrobě kvalitnějších zakázek. Vyšší využití tiskového stroje vede samozřejmě k daleko lepším ekonomickým výsledkům tiskárny. Barevné magazínové přílohy, televizní programy a vkládané reklamní tiskoviny v časopisecké kvalitě se nemusejí převážet z heatsetových tiskáren, vyrobí se doma a v post-pressu se vloží do novin. Ofsetové heatsetové rotačky potřebují dlouhé sušicí tunely s vysokou spotřebou energie na sušení a odsávání výparů, což vyžaduje výrobní plochu, náklady a řešení dopadů na životní prostředí. V porovnání s tím si novinová flexotisková rotačka žádá v principu pouze výměnu pásu papíru.

Mezi nejdůležitější kvalitativní přednosti flexotisku při výrobě novin patří stálá denzita barev od prvního výtisku. Zvýšení tónové hodnoty barev během tisku je velmi nízké. Jelikož se nepoužívají žádné barevnicové zóny, nemůže se vyskytovat samozřejmě ani jejich chybné nastavení. Flexotiskový stroj se vyznačuje velmi rychlým dosažením soutisku. Vlhčení, které na ofsetové rotačce ovlivňuje napnutí a tah pásu papíru, na flexotiskovém stroji nepůsobí.

 


Tisková jednotka je v porovnání s ofsetem jednodušší

 

Flexotiskové barvy jsou brilantní, jelikož se v technologii tisku nepoužívá voda, která odebírá barvě lesk. Samotné flexotiskové barvy jsou ovšem založeny na bázi vody. Nejenže velmi rychle schnou, ale nevpíjejí se a zůstávají víc na povrchu materiálu. Kroucení potištěného papíru je minimální. Barvy nepronikají hluboko do papíru, takže je-li na jedné straně novin náročný reklamní motiv, neprosvítá a neproniká na druhou stranu papíru.

Příjemnou výhodou je, že si od novin nezašpiníme ruce. Okamžité schnutí zabraňuje mazání, špinění a otěru. „Pokud vezmete do ruky noviny vytištěné na flexotiskovém stroji a potom ruku otřete o bílou košili, neušpiníte si ji. Když totéž uděláte s novinami tištěnými ofsetem, můžete košili rovnou hodit do pračky,“ řekl Werner Gerza, když vysvětloval výhody novinového flexotisku.

Relativně jednoduchá technologie podporuje ochranu životního prostředí. Flexotisk produkuje méně odpadu ve formě ekologické zátěže a není tudíž nutné odpady recyklovat. Jemnější tisk vyžaduje méně barvy, a jelikož tisk neprosvítá, lze použít tenčí papíry. Tiskový stroj se při srovnatelném výkonu spokojí s nižším příkonem energie. Barvy na bázi vody nevylučují organické těkavé látky. Chemické přípravky do vlhčení nejsou vůbec potřebné.

Schématické porovnání nákladové náročnosti při provozování flexotiskových a ofsetových novinových rotaček je uvedeno v tabulkovém přehledu. Porovnání používá americká společnost MacDermid Printing Solutions, u nás známá jako výrobce ofsetových tiskových potahů Rollin, prodávaných firmou CNI Print Servis. Společnost MacDermid vychází z vlastních nákladových analýz a schéma využívá při prezentaci novinového flexotisku. Firma se zabývá vývojem a výrobou flexotiskových desek, jakož i osvitových jednotek a CtP zařízení pro přípravu flexotiskových forem. Když se sečtou desky pro flexotisk v obalech a novinách, je firma MacDermid největším dodavatelem flexotiskových desek na světě. Všechny novinové flexotiskové desky se vyrábějí v Kalifornii poblíž San Diega. Do Evropy se dovážejí přes Holandsko. Společnost brzy otevře výrobní závod v Anglii blízko Manchesteru. Od konce roku se již mají všechny desky do Evropy dodávat z Anglie a dovoz ze zámoří bude ukončen.

 

Nevýhody flexotisku při výrobě novin

Na straně novinového flexotisku je však také mnoho nevýhod. Masivnějšímu rozšíření flexotisku v produkci novin brání řada překážek. Drtivá většina novinových tiskáren je vybavena technikou ofsetového tisku. Když vydavatel novin začíná např. s novým titulem, nemá příliš na vybranou a musí většinou využít ofsetovou tiskovou kapacitu. Největší výrobci tiskových strojů preferují ofset a flexotisk zůstává v pozadí. Seriózní podporu má novinový flexotisk pouze u společností Cerutti, KBA a MAN Roland.

Dalším nepříznivým faktorem jsou barvy. Většina výrobců papíru používá jako vstupní surovinu starý novinový papír a je zařízena na odstraňování ofsetových barev ze suroviny. Papírny ještě nejsou připraveny na odstraňování flexotiskových barev. Flexotisková technologie by potřebovala podporu od výrobců papíru. Problém je částečně řešen v zemích, kde se využívá novinový flexotisk, tzn. ve Velké Británii, Itálii a USA. V jiných zemích jsou papírny připraveny pouze na odstraňování ofsetových barev. Ve Francii na vysoké škole CTP (Centre Technique du Papier) v Grenoblu se ve spolupráci s výrobci novin, tiskových strojů, desek a barev vyvíjejí papíry a barvy, které mají papírnám umožnit snazší zpracování flexotiskovými barvami potištěných novin.

 

Příklady ze světa

Největším tiskovým závodem na světě, který používá flexotisk při výrobě novin, je společnost Harmsworth Quays. Tiskárna byla postavena v letech 1987–88 na místě bývalých londýnských doků. Byla vybavena osmi rotačkami KBA Flexo-Courier. V letech 1995–96 se společnost rozhodla nahradit novinové flexotiskové rotačky KBA první generace novými tiskovými stroji. Mezi roky 1997 až 2004 bylo nainstalováno osm nových rotaček, každá v konfiguraci osmivěže pro tisk 4/4. Nové rotačky Flexo-Courier jsou vybaveny elektronickou hřídelí. Tiskové stroje jsou propojeny do dvou výrobních linek. Celkový objem investice dosáhl 135 mil. liber.

Příkladem produktu tištěného na rotačkách KBA Flexo-Courier v Londýně může být deník Daily Mail, který je na 64 stranách ze 128 tištěn plnobarevně. Mail on Sunday se tiskne na 160 stranách, z toho 128 je plnobarevných. V nejbližší době chce vydavatel i tiskárna přejít na plnobarevné denní vydání v rozsahu 128 stran. Kromě deníku Daily Mail se pomocí flexotisku vyrábějí také další noviny, jako je Metro, Evening Standard a další v celkovém denním nákladu 2 mil. výtisků.

 


Italské novinové tiskárny využívají flexotiskové rotačky Cerutti

 

Největším klientem italského výrobce novinových flexotiskových rotaček Cerutti je list La Repubblica. Tiskne se v osmi tiskárnách celkem na deseti tiskových strojích po celé Itálii. Na zemi jako je Itálie není celkový náklad všech deníků nijak zvlášť vysoký. Flexotiskem se tisknou asi 2 milióny výtisků, tj. něco málo přes čtvrtinu. Náklad novin La Repubblica je v Itálii druhý nejvyšší, ve všední den dosahuje asi 800 tisíc výtisků. List se tiskne také ve Francii, Kanadě a USA, ale v těchto zemích se La Repub­blica tiskne ofsetem. Všechny italské novinové tiskárny používající flexotisk jsou vybaveny rotačkami Cerutti. V současné době probíhá obnova strojového parku. Starší rotačky Nova G11 a Supernova G12 jsou nahrazovány novým modelem Cerutti S4. První instalace proběhla v Miláně, jako poslední má být letos nahrazen modernějším modelem tiskový stroj v Sassari na Sardinii. Flexotiskové rotačky Cerutti využívají satelitní konstrukci tiskových věží, kde jsou čtyři tiskové jednotky uspořádány okolo centrálního tlakového válce. Rotačky pro flexotisk novin a telefonních seznamů tvoří asi 30 % obratu skupiny podniků Cerutti.

Společnost MacDermid Printing Solutions uvádí 38 novinových titulů, které se v USA tisknou flexotiskem s využitím desek a zařízení značky NAPPflex. V severní Americe se na flexotiskových rotačkách vyrábějí novinové tituly, které nepatří k mezinárodně známým deníkům. Nejčastěji je uváděn Lincoln Journal Star, který se tiskne v Nebrasce na tiskovém stroji MAN Roland Flexoman S.

 

Schéma nákladového porovnání flexotisku a ofsetu

 

Flexotisk Ofsetový tisk
Počet výtisků z desky +

 

Slepé desky ++

 

Cena desek

 

+
Příprava formy
Barva
Využití papíru/makulatura ++

 

Vlhčicí roztok ++

 

Patahy válců ++

 

Raklové systémy

 

+
Systém přednastavování stroje ++

 

Nastavování barevnicových zón ++

 

Provozní náklady stroje ++

 

Údržba barevníkových válců ++

 

Údržba aniloxových válců

 

+
Celková údržba stroje +

 

Čištění stroje ++

 

Legenda:
– není významný rozdíl v nákladech
+ výhoda v nákladech
++ velká výhoda v nákladech

pramen: MacDermid Printing Solutions

 

Závěr

V celosvětovém měřítku převládá ve výrobě novin ofsetová technika tisku. V uplynulých desetiletích si vydobyla dominantní postavení především pro kvalitu tiskového produktu, kterou poskytuje čtenářům a zadavatelům reklamy. Bylo by pošetilé předpokládat, že zaběhnuté ofsetové novinové tiskárny budou nahrazovat osvědčenou technologii. Výstavba novinových rotaček je investicí na desetiletí a dokonce i dlouho používané a repasované tiskové stroje umožňují vynikající novinový tisk. Příklady z Itálie, Anglie a USA však ukazují, že noviny lze úspěšně vyrábět rovněž na flexotiskových rotačkách, což může být i na ostatních trzích inspirací pro investory, když uvažují o obměně strojového parku a výrobní technologie.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise 1563>Svět tisku 6 / 2005.