Perfectomat Circut BoD/-F

662

Řezačky a trojřezy z produkce firmy Perfecta, sídlící ve východosaském městě Budyšín (Bautzen), jsou v našich tiskárnách velice dobře známé a stále je možné se s nimi často setkávat. Byly k nám totiž dováženy i v dobách totality, protože se vyráběly v bývalé NDR. Setkávat se můžeme ale i se současnými moderními produkty této firmy, protože Perfecta v jejich výrobě pokračuje i po sjednocení Německa v roce 1990.


Dvounožový ořezávací automat Perfectomat Circut BoD/-F

V nedávných letech Perfecta vyvinula moderní konstrukční řady třínožových automatů Perfectomat Trimstar a Perfectomat Circut, vybavené celou řadou inovačních řešení, jako je například čtyř- a vícestranný ořez, automatické zpracování dvojitých a vícenásobných užitků nebo koncepce decentralizovaných pohonů. V současné době se vývojové úsilí firmy soustřeďuje na systémy pro ořez malých a středních nákladů tiskovin, které nevyžadují téměř žádné přestavování, čímž dochází k podstatnému zvýšení jejich produktivity a tím i efektivity. Představitelem těchto systémů reprezentujících nástup nové technologie je dvounožový automat pro troj- a čtyřstranný ořez Perfectomat Circut BoD/-F, přičemž písmena BoD v jeho názvu jsou zkratkou anglického termínu Book-on-Demand.
Tento dvounožový automat je zejména u nákladů do 10 000 výtisků velice zajímavou alternativou konvenčních třínožových automatů. Při zpracování malých a středních nákladů je totiž jeho provoz podstatně hospodárnější než provoz klasických trojřezů. Je to dáno tím, že u automatu Circut BoD/-F prakticky úplně odpadají prostoje potřebné na přestavování zařízení z formátu na formát, a tím fakticky i makulatura. Zatímco všechny známé systémy konvenčních třínožových automatů obsahují poměrně značné množství součástí, které je nutné při změnách formátu ručně vyměňovat nebo seřizovat, stroj Perfectomat Circut BoD/-F může pracovat s různými formáty bez výměny řezacího stolu i lisovadla, bez přestavování bočních nožů a bez sestavování lisovacích matric, přičemž je možné ho využívat jak ke trojstrannému, tak i ke čtyřstrannému ořezu pouhým přepnutím pracovního režimu. Je sice pravda, že při zařazení do výrobní linky na brožury za lepičku knižních bloků je nutné díky jeho funkcím omezit provozní rychlost linky na maximálně 2 000 kusů za hodinu, ale pokud je tento automat instalován off-line, tedy samostatně, je jeho efektivita vždy mnohem vyšší než efektivita klasického trojřezu.

Postup provádění ořezu
Ořezávaný knižní blok nebo stoh složek papíru je ze zásobníku nebo počítacího stohovače dopraven ke klešťovým čelistem, které ho stisknou a dopraví do řezací stanice. Nastavování zásobníku a klešťových čelistí na formát probíhá elektronicky. V řezací stanici je knižní blok nejprve slisován a potom následuje první ořez, na jeho přední straně a v hlavě. Po uvolnění stisku hlavního lisu je ořezávaný knižní blok, jenž zůstává zafixován mezi dvěma otočnými talíři, nadzvednut, pootočen o 90° a znovu spuštěn dolů, kde ho ještě před uvolněním stisku otočných talířů opět převezmou klešťové čelisti. Těmi je potom dopraven do polohy, ve které se uskutečňuje ořez v patě. Následuje opět slisování, vlastní oříznutí v patě a vyložení oříznutého bloku.
Předností tohoto postupu je skutečnost, že nože automatu řežou ve stále stejné poloze, takže není nutné provádět žádné přestavování řezacího stolu, beranu lisu ani bočních nožů. Na výrobu lisovací matrice je používán materiál se značně větší tuhostí a pevností, než jakou má lepenka, což umožňuje při zpracovávání materiálů s největším odporem při řezání, jako je papír pro digitální tisk, recyklovaný papír nebo biblový papír, vytvářet přímo na řezných hranách optimální lisovací tlak. Navíc je možné prostřednictvím integrované přednastavitelné funkce prodloužení doby slisování zajistit, aby byl lisovací tlak na řezaný materiál vytvořen v celé ploše a v dostatečném časovém předstihu před vlastním řezem. Je samozřejmé, že jak směr řezu, tak i jeho obloukové vedení musí být vždy optimálně seřízeno pro příslušný řezaný materiál. U řezacích automatů z produkce společnosti Perfecta je naříznutí vždy prováděno pod optimalizovaným úhlem a následný pohyb nože probíhá od hřbetu bloku k jeho otevřené přední straně, aby nemohlo docházet k vytržení hřbetu.


Decentralizovaný posun stohů papíru mezi jednotlivými řezy

Při vývoji dvojnožového automatu Circut BoD/-F se zdánlivě neřešitelným problémem zdálo být zkonstruování univerzální lisovací matrice, která by mohla spolehlivě pokrývat větší množství různých formátů v širokém rozmezí. Poměrně nákladné zhotovování většího množství lisovacích matric z šedé lepenky v různých formátech by pochopitelně bylo s ohledem na malé výšky zpracovávaných nákladů tiskovin značně nerentabilní, což bylo pro konstruktéry nepřijatelné. Proto bylo nutné najít takové řešení, ve kterém by univerzální lisovací matrice byla schopná pokrývat větší množství různých formátů, ale zároveň i vyrovnávala sklon hřbetu knižního bloku a zajišťovala jeho rovnoměrné slisování až po oblast tohoto hřbetu. Takové řešení se nakonec podařilo najít. Pevná část bloku lisu v podstatě pokrývá jen minimální formát. K ní jsou ve směru jejího pohybu a po její pravé straně připojeny variátory lisu, zhotovené z tvrzené tkaniny s příčnými drážkami, jejichž okraje jsou orientovány podélně se hřbetem ořezávaného knižního bloku. Velice nepatrným posouváním těchto variátorů je potom možné takto zhotovenou lisovací matrici přizpůsobovat kterémukoliv formátu knižního bloku v daném rozsahu, jakémukoliv odpovídajícímu sklonu jeho hřbetu, a tedy jakémukoliv druhu vazby. Přitom přesah lisovací matrice, který je u všech zpracovávaných formátů tímto způsobem zajištěn, zabraňuje tomu, aby při zpětném pohybu nože vzhůru po ukončení řezu docházelo k vytržení hřbetu. Při požadavku na práci v režimu čtyřstranného ořezu potom stačí pouze přepnout provozní režim na ovládacím panelu. Při tomto, z hlediska formátu rovněž zcela variabilním řezacím postupu, zůstávají klešťové čelisti na rozdíl od trojstranného ořezu sevřeny až do ukončení první operační fáze, tedy rohového ořezu. Potom se uvolní a přejdou do mezipolohy. Řezaný stoh papíru je převzat otočnými talíři, které ho stisknou a po pootočení o 90° také přemístí do mezipolohy. Před druhým rohovým ořezem ho potom znovu pootočí o dalších 90°. Nejnovější verze dvounožového automatu Perfectomat Circut BoD/-F už také dokáže plně automaticky pracovat s různými formáty knižních bloků nebo stohů papíru také při zpracovávání dvojitých nebo vícenásobných produkcí, ovšem zatím tato technologie zůstává omezena jen na produkty s malou tloušťkou.
Řízení a ovládání dvounožového automatu Perfectomat Circut BoD/-F je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Ve všech zabudovaných provozních režimech je identifikace jednotlivých zakázek prováděna buď prostřednictvím čárového kódu, nebo vyvoláním příslušné zakázky na dotykovém displeji. Uložení parametrů té které zakázky je možné provést buď on-line přímo z obchodního oddělení, případně z oddělení plánování, nebo graficky podporovaným zadáním formátu. Ovládání obsluha stroje provádí z integrovaného řídícího a kontrolního panelu vybaveného barevnou dotykovou obrazovkou prostřednictvím řídícího softwaru PCL (Programmable Logic Controller). Úpravy nastaveného formátu zpracovávaných knižních bloků i úpravy rychlosti řezání je možné provádět v průběhu řezání bez zastavení stroje.
Dvounožový řezací automat Perfectomat Circut BoD/-F je vybaven hydraulickým lisováním, centrálním mazacím systémem, a součástí dodávky jsou i dvě sady “heavy duty” nožů z rychlořezné oceli v bezpečnostních schránkách a dvě sady nožů ve speciálních kazetách na provádění rychlé výměny.


Dělená lisovací hlava automatu Circut BoD/-F dokáže pokrýt prakticky jakýkoliv formát v daném rozmezí

Využití automatu Circut BoD/-F je mnohostranné
Dvounožový automat Perfectomat Circut BoD/-F může najít při dokončujícím zpracování tiskovin skutečně univerzální využití, tedy nejenom při ořezávání knižních bloků, ale v návaznosti nebo ve spojení s dalšími zařízeními i při dokončujícím zpracování celé řady různých typů merkantilních zakázek.
Circut BoD/-F je samozřejmě ideálně sladěn s dalším novým produktem společnosti Perfecta, lepicí linkou na výrobu měkkých vazeb V2 Bookline 1800. In-line propojením těchto dvou zařízení vznikne kompaktní linka na výrobu brožur s lepenou vazbou, která je svou provozní rychlostí obzvlášť vhodná pro výrobu malých a střední nákladů časopisů, publikací, různých katalogů a tiskovin podobného charakteru.
Dvounožový automat Perfectomat Circut BoD/-F se ovšem velice dobře může uplatnit i v lince postupně provádějící ořezávání, vyvrtávání a vysekávání papíru, která je příkladem moderního in-line způsobu výroby v dokončujícím zpracování tiskovin. Pro tento účel je možné Circut BoD/-F nejlépe zkombinovat s vrtacím automatem Corta PB09F a novým automatem na zaoblovací osekávání rohů z produkce německé firmy Dürselen. V takto sestavené lince jsou zpracovávané produkty z dvounožového automatu Perfectomat Circut BoD/-F předávány na dopravníkový pás, který je v poloze na plocho přesune do vyvrtávacího automatu, kde jsou plně automaticky narovnány, setřeseny a opatřeny zakládacím děrováním.

Vzhledem ke své mnohostranné využitelnosti jak in-line při zařazení do různých konfigurací výrobních linek, tak i možnosti samostatného off-line použití, se dvounožový ořezávací automat Perfectomat Circut BoD/-F řadí mezi univerzální zařízení velice prakticky využitelná v malých a středních tiskárnách se značnou šíří a rozmanitostí zakázkové skladby.

Perfectomat Circut BoD/-F
Provozní rychlost (plynule nastavitelná) 0-15 cyklů/min.
Minimální výsledný formát bloku 150 x 180 mm
Maximální výsledný formát bloku 262 x 357 mm
Maximální výška stohu v nakladači 70 mm
Lisovací síla (plynule nastavitelná) 2,5-25 kN
Celková výška zařízení (s otevřeným krytem) 2 460 mm
Celková šířka zařízení 3 020 mm

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal