TYPO.08

1324

TYPOGRAFIE V PODZEMÍ. Představte si sami sebe v neznámém velkoměstě s nesmírně rozsáhlou sítí metra, kdy se musíte z jednoho konce města dostat na druhý. Jedná se o intelektuálně náročný počin, zvláště když nerozumíte jazyku domorodců a oni vašemu. Mnozí v této chvíli raději zvolí taxi. Pokud se přece jen k dobrodružné cestě podzemím odhodláte, musíte nejprve v okolí nalézt samotnou stanici, což může být v moderním městě plném reklamních poutačů problém, zvláště je-li označení vstupu malé a nenápadné. Poté musíte určit stanici, která je vašemu cíli nejblíž, a naplánovat vhodnou trasu na základě vybraných kritérií (co nejrychlejší spojení, co nejméně přestupů apod.). V samotném metru vás pak čeká hledání cesty na správné nástupiště a nástup do správného vlaku, pokud se na nástupišti střídají soupravy mířící do různých směrů. Ani teď nemáte vyhráno: ještě musíte vystoupit na správné stanici a najít správný východ.
Typografie vstupuje do podzemí proto, aby cestujícímu celý výše popsaný úkol co nejvíce zjednodušila a zpříjemnila. Bohužel ne vždy je důležitost orientace v metru prioritou přepravních společností. Měl jsem možnost využít dobrou desítku různých podzemních drah v nejrůznějších městech na světě a uvědomil jsem si přitom, jak je dobrý orientační systém důležitý. Zvláště tehdy, když se mi podařilo nastoupit do vlaku mířícího opačným směrem nebo když jsem se marně snažil najít východ ve správné části obrovského náměstí…
Představujeme vám očima typografů tři evropská metra. Londýnské, kde se moderní orientační systém zrodil, pařížské, jež právě zažívá vizuální proměnu, a pražské, které na nezbytnou změnu k lepšímu teprve čeká. [fb]

TYPOGRAPHY UNDERGROUND. Imagine being in an unknown city with an extremely extensive underground railway network when you have to get from one end of the city to the other. This is an intellectually demanding feat, particularly when you do not understand the language of the natives and they do not understand yours. At that moment many prefer to take a taxi. However should you really do decide to embark on this adventurous journey, you must first find the local underground station, which may pose a problem in a modern city full of billboards, particularly if the underground entry sign happens to be small and inconspicuous. You must then select the station that is the nearest to your destination and plan a suitable route based on the selected criteria (the quickest possible connection and the fewest possible changes etc.). In the underground itself you are confronted with the task of finding the way to the right platform and of boarding the right train if this is a platform with trains that alternate and travel in different directions. But it still does not mean that you have succeeded: you must still get off at the right station and find the right exit.
Typography appears in the underground in order to simplify the above-described task for travellers and make their journey as pleasant as possible. Unfortunately the importance of orientation is not always a priority for public transport companies. I had the opportunity to travel on a good dozen various underground railways in various cities worldwide and realised how important a good orientation system is. Particularly when I managed to board a train travelling in the opposite direction or when I fruitlessly tried to find the exit in the right part of an enormous square…
We present three European underground railways through the eyes of typographers. There is London, where the modern orientation system was born, Paris, which is currently undergoing a visual transformation, and Prague, which is still waiting for an essential change for the better. [fb]

 

Obsah aktuálního čísla:

typo.lidi 
Filip Blažek, Pavel Zelenka > pražské metro

typo.projekt 
Jean Francois Porchez > písmo pro metro

typo.téma 
Alena Zárubová > Mind the Gap
 

typo.fenomén 
Pavel Zelenka > příběh mapy londýnského metra 

typo.historie
Justin Howes > Johnston Sans – souvislosti

typo.projekt 
Richard Kegler > digitální revival

typo.bazar

 

 

Časopis TYPO si můžete objednat 120>ZDE.