Zaoblený versus plochý flexobod

1460

Flexotisk je tisková technologie, jež stále průběžně prochází vývojem, umožňujícím podstatné zvyšování kvality tiskových výstupů. V současnosti je už schopna v řadě případů úspěšně konkurovat i ofsetu. Tento vývoj a zdokonalování se týká zejména výroby tiskových forem a technologií jejich zpracování, které mají na zmíněné zvyšování kvality tiskových výstupů podstatný vliv. Významným faktorem ovlivňujícím kvalitu tisku je tvar tiskového bodu na flexotiskové formě, zejména povrchu jeho vrcholu.

Úvodem je ještě třeba zdůraznit, že v tuzemsku a evropských zemích vůbec je flexotisková technologie využívána především v obalovém průmyslu, na rozdíl třeba od Spojených států, kde je flexotisk hojně používán i při tisku časopisů, reklamních letáků a podobných tiskových produktů. Z potisku etiket, flexibilních obalových materiálů, skládačkových a především vlnitých lepenek a dalších obalových materiálů a produktů potom vyplývají určité požadavky, jejichž plnění v řadě případů umožňuje právě flexotisk.

V průběhu let bylo ve flexografickém průmyslu využíváno několik různých tvarů a struktur tiskových bodů, které měly různý dopad na životnost tiskových forem a jejich konzistentnost, ať už se jednalo o konvenční analogové desky, nebo pozdější digitální desky a sleevy, které byly dalším krokem kupředu z hlediska kvality flexotisku. Tyto digitální desky při tisku umožňovaly dosahovat čistších světel, více otevřených stínů a menšího nárůstu tiskového bodu než jejich analogové předchůdkyně. Obecně ale byla akceptována struktura konvenčních analogových plochých flexotiskových bodů, umožňující dosažení výrazně (2–5x) delší životnosti desek ve srovnání s tradičními digitálními deskami s tiskovými body se zaobleným povrchem vrcholu.

 


Mikrosnímky tiskových bodů na flexotiskových digitálních polymerových deskách. Vlevo jsou body zhotovené klasickým postupem na desce s ovrstvením LAMS, vpravo body zhotovené systémem Kodak Flexcel NX2

 

Z toho vyplývá, že tvar flexotiskového bodu na desce má vliv na její opotřebení, a vyvstává otázka, proč je plochý, rovný povrch tiskového bodu výhodnější pro dosažení delší životnosti desky? Po provedení testů se ukázalo, že vysvětlení je docela jednoduché. Pokud mají flexotiskové body plochý, rovný povrch, je při zachování kvality možné při tisku používat menší tlak a při menším tlaku dochází k menší deformaci flexotiskových bodů, způsobující opotřebení tiskové formy. Při tlaku na flexotiskovou formu vyvíjeném v průběhu tisku totiž dochází k určitému vychýlení vrcholů tiskových bodů do dvou daných směrů a tím také k namáhání jejich „těla“, odborně nazývaného lamela. Čím je tlak vyvíjený na tiskovou formu při tisku větší, tím větší je i míra namáhání tiskových bodů. Z toho potom vyplývá, že v místech na tiskových deskách, které procházejí nejvyšším tlakem, dochází z největšímu opotřebení lamel flexotiskových bodů na formách, ať už se jedná o štočky, nebo sleevy. Nutnost použití určité velikosti tlaku při tisku je ale samozřejmě ovlivněna také charakterem použité grafiky, lineaturou a dalšími faktory, takže nezávisí pouze na tvaru povrchu vrcholu flexotiskového bodu. Přesto bychom ale mohli jako první přednost flexotiskových bodů s plochým povrchem vrcholu, tzv. „flat top dots“, uvést možnost snížení tlaku na tiskovou formu v průběhu tisku a z toho vyplývající prodloužení životnosti tiskové formy.

S velikostí tlaku při tisku souvisí také druhá výhoda flat top dots, kterou je podstatně menší nárůst tiskových bodů. Pokud má tiskový bod zaoblený povrch svého vrcholu, dochází při tisku k jeho většímu nárůstu, neboť je třeba použít větší tlak, a jeho otisk na potiskovaném médiu má vlivem tlakové deformace většinou nepravidelný, zřetelně neohraničený tvar, což se pochopitelně určitou měrou negativně projeví na kvalitě tisku zejména ve světlech a polotónech. Naopak otisk flexotiskového bodu s plochým vrcholem má pravidelný tvar, jasně ostře ohraničený, a jeho nárůst je minimální. Nižší úroveň tlaku při tisku se pozitivně projevuje také menším opotřebením velmi malých bodů ve světlech, které jsou na úroveň tlaku při tisku nejcitlivější.

 


Na mikrosnímku vlevo jsou tiskové flexobody se zaobleným povrchem vrcholu, vpravo potom flexobody s plochým povrchem vrcholu

 

Za třetí přednost tiskových forem s flexotiskovými body s plochým povrchem vrcholu je potom třeba považovat lepší, snadnější a plošně dokonalejší přenos barvy při tisku. Vzhledem tomu, že mají přesně ohraničený tvar tiskového bodu, umožňující dosahování dokonalého otisku i při menším tiskovém tlaku, je možné při používání těchto forem dosahovat až 2% úspor tiskových barev při dosahování stejné, nebo dokonce vyšší kvality tiskových výstupů. To je v současné době, kdy se všechny podniky snaží v maximální možné míře snižovat výrobní náklady, zcela jistě nezanedbatelnou výhodou.

Digitální polymerové desky obsahující flat top dots tedy nepochybně představují v oblasti flexotiskových forem další krok kupředu. Vzhledem k jejich uvedeným přednostem proto museli prakticky všichni jejich přední světoví výrobci a dodavatelé technologií na jejich zpracování začít hledat odpověď na otázku: Zaoblený, nebo plochý flexobod? A většina z nich přišla na trh s produkty, které flexotiskové body s plochým povrchem vrcholu využívají. Proto se nyní zmíníme alespoň o některých řešeních z produkce těch nejvýznamnějších a nejznámějších dodavatelů.

Společnost Kodak představila v roce 2010 svůj Kodak FLEXCEL NX Digital Flexographic System, představující v oblasti výroby flexotiskových desek revoluční krok kupředu, neboť kombinuje nové produkty s novými metodami jejich zhotovování. Využívání tohoto systému přispívá k výraznému zvýšení kvality, konzistentnosti a produktivity flexotiskové technologie. Tento nový zobrazovací systém umožňuje spolehlivě a trvale reprodukovat tiskové body už od velikosti 10 mikronů. Součástmi systému FLEXCEL NX Digital jsou TREND­SETTER NX Imager, vrstvička FLEXCEL NX Thermal Imaging Layer (TIL), desky FLEXCEL NXH Digital Flexo Plate a laminátor Kodak FLEXCEL NX. Pomocí tohoto systému je zajišťován zobrazovací osvit a následné zpracování formových desek. Flexotiskové body vytvářené za použití tohoto systému mají plochý tvar na rozdíl od tiskových bodů vytvořených na klasických digitálních deskách s vrstvou LAMS. Tiskové formy tak mohou mít větší zobrazovací rozlišení a umožňují jednodušší, plynulejší a „čistší“ tisk.

 


Mikrosnímek flexotiskových bodů s plochým vrcholem zhotovených na digitální polymerové desce pomocí technologie DigiFlex

 

Další z předních světových výrobců flexotiskových desek a systémů na jejich zpracování, společnost DuPont, svoji první digitální flexotiskovou desku Cyrel využívající vrstvu LAMS a plně digitální workflow výroby flexotiskových forem CDI (Cyrel Digital Imager) představila už na veletrhu Drupa ’95. Tento systém byl postupně zdokonalován a vylepšován, což vedlo k prezentaci nové generace, nazvané ­Cyrel FAST na veletrhu Drupa 2002. K dalšímu zvýšení kvality napomohl výrobce CDI, společnost EskoArtwork, představením systému HD Flexo II, umožňujícího dosahování mimořádně vysokého optického rozlišení 4 000 dpi. V roce 2008 potom DuPont představil modifikované workflow Cyrel DigiCorr, určené pro výrobu tiskových forem na potisk vlnitých lepenek. DigiCorr je expoziční jednotka pro digitální desky Cyrel, umístěné v kontrolované atmosféře a umožňující výrobu tiskových forem s takzvanými „hybridními“ flexobody, jak jsou ve společnosti DuPont nazývány flat top dots. Tato technologie získala v roce 2010 od FPPA ocenění Technical Innovation of the Year – Technická inovace roku. Úspěch hybridního Cyrel DigiCorr flexobodu a produkty několika dalších výrobců, kteří začali na trh uvádět další workflow umožňující výrobu flexotiskových forem s flat top dots, se staly podnětem k uplatňování těchto tiskových forem i mimo oblast potisku vlnitých lepenek. To vedlo společnost DuPont k dalšímu zdokonalování workflow DigiCorr, které vyústilo v roce 2011 k představení nového workflow Cyrel DigiFlow. Expoziční jednotky DigiFlow jsou už zkonstruovány k použití na výrobu flexotiskových forem pro tisk široké palety různých produktů, „as-needed basic“, jak uvádí společnost DuPont. Ta je přesvědčena o tom, že jejich jednoduchost, flexibilita a nízké výrobní náklady z nich dělají nákladově efektivní řešení pro flexotiskové podniky, které chtějí plynule přejít od používání standardních flexotiskových forem k formám s hybridními flexobody s plochým vrcholem.

V souvislosti s workflow DuPont jsme se už zmínili o výrobci zařízení Cyrel Digital Imager (CDI), společnosti Esko Artwork, a jeho systému HD Flexo, který se postupně stává standardem kvality v procesu obalového tisku. Také tento systém dává jednoznačně přednost tiskovým formám s flat top dots, jejichž vlastnosti a přednosti zvyšovat kvalitu tiskových výstupů umožňují. Jeho nejvyšší současná verze Full HD Flexo, představená v roce 2012, je doplněním systému HD Flexo o in-line expozici digitálních tiskových desek UV paprsky v expoziční jednotce CDI, která je využívána právě při výrobě tiskových forem s flat top flexobody. Takto zhotovené tiskové formy umožňují dosahovat jemných hladkých přechodů až do nuly, snadný tisk světel, vynikající zobrazení detailů, perfektní pokrytí povrchu potiskovaného média díky vysokému přenosu barev a intenzivní, homogenní podtisk krycí bílou barvou. Zhotovení kvalitativně dokonalých tiskových forem umožňujících dosahování těchto náročných požadavků, je podmíněno digitálním řízením intenzity UV osvitu a rychlosti otáčení bubnu v expoziční jednotce.

Zajímavé řešení zhotovování tiskových desek s flat top dots představila na veletrhu Drupa 2012 izraelská společnost DigiFlex. Je založeno na vytvoření osvitové masky na povrchu digitální tiskové desky pomocí inkjetové tiskové technologie s využitím dvousložkových inkoustů. Podrobněji je tato technologie popsána v samostatném článku v tomto čísle našeho časopisu.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal