Zařízení CtP v uplynulých patnácti letech

1493

Na stránkách časopisu Svět tisku jsme se již mnohokrát zabývali technologií Computer to Plate. Ta v jednotlivých segmentech polygrafické výroby znamenala významný převrat, který vedl ke zvýšení kvality při současném zkrácení neproduktivních časů.

Na tuzemském trhu se technologie CtP prosazuje přibližně patnáct let, první systémy byly uvedeny do provozu na našem území v roce 2000 po veletrhu Drupa v německém Düsseldorfu. Na světových trzích jsme se však s CtP mohli již pár let setkávat. Systémy, které byly v roce 2000 instalovány toho mají s těmi dnešními poměrně málo společného. Sice zůstala zachována konstrukční řešení, ale parametry jednotlivých CtP systémů se radikálně změnily a nutno říci, že se významně změnily i pořizovací ceny jednotlivých systémů, což je dobrá zpráva především pro ty, kteří se pro investici do zařízení digitálního vytváření obrazu na tiskové desce rozhodli. Právě významné snížení ceny vedlo k razantnímu rozšíření této technologie.

Na následujících řádcích se zaměříme na to, jakým směrem se vyvinula oblast CtP zařízení za zmíněných patnáct let, jak se změnila jednotlivá zařízení a také jak se změnil náhled na celou oblast CtP. Zaměříme se především na oblast přípravy tiskových forem v ofsetovém tisku, ale vývoj je dost podobný i v ostatních odvětvích. Již výše jsme uvedli, že první CtP byla instalována po Drupě 2000. Je třeba říci, že hned na počátku byly názory na CtP rozporuplné, řada tiskáren měla k technologii nedůvěru především kvůli vysoké pořizovací ceně, ne příliš vysoké produkční rychlosti, kde zvláště u tiskáren s velkým množstvím zakázek bylo jedno zařízení nedostatečným. Jako další argument hovořící proti CtP byla nutnost zavedení a zvládnutí digitální archové montáže, zvládnutí datových toků v tiskárně a také naučení zákazníků pracovat výhradně s daty. Příprava desek prostřednictvím CtP s kombinací například inzerátů na filmových výtažcích se ukazovalo jako nemalý problém. Velmi záhy se však naopak začalo ukazovat, že tiskárnám investice do CtP přináší i celou řadu výhod, které postupně výše zmíněné nevýhody převážily. Kvalita zpracování, zjednodušení a zrychlení procesu přípravy tiskových desek, jsou jenom některé z výhod, které se od začátku začaly ukazovat. V prvních měsících a letech se ukázalo CtP také jako dobrý marketingový nástroj v propagaci tiskárny. Tiskárny vlastnící CtP u svých zákazníků dostatečně propagovaly tuto skutečnost a vytvářely tak konkurenční výhodu. To pochopitelně vedlo k velkému boomu a hladu po CtP zařízeních. V následujících letech tak docházelo k masivním prodejům až do nasycení trhu, posléze probíhaly spíše obměny strojového parku než zcela nové instalace. Technologie CtP se značně rychle vyvíjela a proto zařízení často morálně zastaraly, nové modely nabízely podstatně lepší parametry a produktivitu, než zařízení instalovaná v počátcích technologie. Dnes je již naprosto běžné, že tiskárny jsou vybaveny vlastním CtP zařízením, popřípadě si desky pomocí CtP nechávají připravovat jako službu. Hned na počátku se totiž vyvinula varianta, kdy společnosti, které nebyly nikdy tiskárnami, vlastnily CtP a přípravu desek zajišťovaly jako službu pro řadu tiskáren. I když se zlevněním CtP si řada tiskáren využívajících této služby pořídila vlastní zařízení, i nadále se s touto alternativou můžeme dnes setkat.

 

 

CtP zařízení ve vývoji

Výše jsme se zmínili o tom, jak se vyvíjelo postavení technologie na tuzemském trhu, nyní se zaměříme na vývoj samotných zařízení. Jak jsme již uvedli, došlo u nich k významnému posunu v celé řadě parametrů. Než se budeme zabývat produktivitou a použitými lasery je třeba říci, že od počátku byla nabízena tři konstrukční řešení (vnitřní buben, vnější buben a plochý osvit) a všechny tři systémy v podstatě existují dodnes. U všech přitom platí, že došlo k posunu v použití laserů. Dnešní lasery používané u CtP zařízení totiž používají podstatně větší výkon, díky čemuž mohlo dojít k dramatickému zvýšení rychlosti osvitu tiskových desek. Zatímco v devadesátých letech minulého století, kdy se začaly CtP systémy rozvíjet, se objevovala zařízení se zeleným laserem (532 nm Creo 3244, Agfa Galileo) či modrým laserem (488 nm Barco Crescents, ECRM AIR 75), postupem času se technologie laseru vyvinula do fialového laseru s vlnovou délkou 405 nm a infračervených diod s vlnovou délkou 830 nm. Právě tyto dvě vlnové délky a alternativy systémů využívajících těchto laserových diod se na dlouhou dobu měly stát hlavním hybatelem CtP řešení. Klasickou termální technologii osvitu zaváděli koncem minulého tisíciletí především pionýři této technologie, jako byly firmy Creo, Scitex a Screen, fialová technologie se poprvé objevila až na Drupě 2000 jako alternativa k zeleným laserům pro zpracování stříbrných desek. V roce 2002 pak byly fialovými lasery zpracovávány fotopolymerní tiskové desky, ale začínalo se ukazovat, že pro osvit těchto desek nestačí původní výkon 5 mW, a proto bylo snahou výrobců přijít s takovými diodami, které umožňovaly podstatné zvýšení tohoto výkonu. Postupně tak byly zaváděny diody s výkonem 30 mW, 60 mW a 120 mW. Od roku 2004 se pak diody s výkonem 60 mW staly standardem, což napomohlo významnému rozšíření technologie fotopolymerních tiskových desek. Od let 2005 a 2006 na trhy vstoupily také neablativní termální tiskové desky (chemistry free) a desky bezprocesní, které znamenaly další posun ve vývoji CtP technologie.

 

 

Podobně jako se vyvíjely diody a samotné tiskové desky pro CtP, vyvíjela se pochopitelně také samotná zařízení. Jak jsme již uvedli, konstrukčně zůstaly zachovány všechny tři základní koncepty, i když se nejvíce prosazují řešení vnitřního a vnějšího bubnu. Postupně docházelo především k optimalizaci procesů při zavádění tiskových desek, zvyšování výkonů laserů vedlo nejenom k zvýšení pracovní rychlosti, ale spíše k možnosti zpřesnění činnosti zařízení. Díky rychlejšímu osvitu totiž mohlo dojít k zpomalení otáčení bubnů, popřípadě laserových členů a tím i k zvýšení kvality zpracování. Samozřejmě, že postupně došlo i k zajímavému navýšení produkčních rychlostí. Zatímco v počátcích bylo běžné, že s CtP zařízením bylo možné připravit přibližně do 10 desek za hodinu, dnes je tento počet desek podstatně vyšší. I když se výkony jednotlivých zařízení značně liší je běžné, že se v základních verzích produkční rychlost pohybuje nad 20 deskami za hodinu v plném formátu, u výkonnějších verzí často vybavených větším počtem hlav či výkonnějším laserem je možné dosahovat produktivity okolo 50–60 desek za hodinu. Pochopitelně, že mluvíme o CtP pro akcidenční tisk, v segmentu novinového tisku je produkční rychlost CtP systémů podstatně vyšší a pohybuje se v řádu stovek desek za hodinu.

CtP zařízení za přibližně 20 let své existence ušla velký kus cesty. Vyvinula se dnes v řešení, která jsou často brána jako samozřejmost, jejich význam pro optimální chod tiskárny je však zcela nesporný. Nelze očekávat, že se v blízké budoucnosti situace okolo CtP zařízení nějak dramaticky změní, ať z hlediska konstrukce, tak i laserů a používaných tiskových desek. Ani vývoj v tomto segmentu nenapovídá, že by mělo dojít k zásadnímu posunu a bouřlivému vývoji, jako tomu bylo v uplynulých 15 letech, kdy se zařízení Computer to Plate vyvinula do dnešní podoby.

 

Patrik Thoma